Haberlesme

 HABERLEŞME LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

KODU DERS ADI D U L ECTS K

EHM 6203

ŞERİT VE MİKROŞERİT SİSTEMLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

3 0 0 8 3

EHM 6204

MİKROŞERİT ANTENLERİN ANALİZİ

3 0 0 8 3

EHM 6205

KIRINIMIN GEOMETRİK TEORİSİNE İLİŞKİN BİRİNCİ MERTEBEDEN KANONİK PROBLEMLER

3 0 0 8 3

EHM 6206

ELEKTROMAGNETİK TEORİDE KARIŞIK SINIR DEĞER PROBLEMLERİ

3 0 0 8 3

EHM 6207

ELEKTROMAGNETİK TEORİDE SAYISAL YÖNTEMLER

3 0 0 8 3
EHM 6208

KIRINIMIN FİZİK VE YÜZEY KURAMI

3 0 0 8 3
EHM 6210

GENEL RÖLATİVİTE TEORİSİ

3 0 0 8 3

EHM 6213

TERS SAÇILMA

3 0 0 8 3
EHM 6217

KILAVUZLANMIŞ DALGA TEORİSİNDE ANALİTİK TEKNİKLER

3 0 0 8 3
EHM 6218

VERİ İLETİŞİM SİSTEMLERİ

3 0 0 8 3

EHM 6221

BİLGİSAYAR HABERLEŞME AĞLARI

3 0 0 8 3

EHM 6223

İLERİ ELEKTROMAGNETİK TEORİSİ I

3 0 0 8 3

EHM 6224

İLERİ ELEKTROMAGNETİK TEORİSİ II

3 0 0 8 3

EHM 6225

ELEKTROMAGNETİK DALGALARIN YAYILIMI

3 0 0 8 3

EHM 6226

İLERİ ANTEN TEORİSİ

3 0 0 8 3
EHM 6227

BİYOELEKTROMAGNETİK

3 0 0 8 3
EHM 6228

OPTOELEKTRONİKTE ALANLAR VE DALGALAR

3 0 0 8 3

EHM 6229

MİKRODALGA RADAR SİSTEMLERİ

3 0 0 8 3
EHM 6230

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ

3 0 0 8 3
EHM 6233

İNFORMASYON TEORİSİ

3 0 0 8 3
EHM 6235

UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜ TANIMA VE BİLGİSAYARLI GRAFİK YÖNTEMLERİ

3 0 0 8 3

EHM 6237

OPTİK DALGA KILAVUZLARI

3 0 0 8 3
EHM 6238

FOURİER OPTİK

3 0 0 8 3
EHM 6243

ELEKTRONİK SAVUNMA SİSTEMLERİ

3 0 0 8 3
EHM 6244

HAREKETLİ HÜCRESEL HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE ÇOKLU ERİŞİM TEKNİKLERİ

3 0 0 8 3

EHM  6288

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

0 2 0 5 0
EHM  6289

SEMİNER (DOKTORA)

0 2 0 5 0
EHM 6298

YÜKSEK LİSANS TEZİ

0 0 0 60 0

EHM 6299

DOKTORA TEZİ

0 0 0 180 0

ORTAK LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

KODU DERS ADI D U L ECTS K

EHM 6107

AKTİF FİLTRE SENTEZİ

3 0 0 8 3
EHM 6108

DUYARLIK VE TOLERANS ANALİZİ

3 0 0 8 3
EHM 6109

NÖRON AĞLARI VE UYGULAMALARI

3 0 0 8 3

EHM 6110

BİOTIP MÜHENDISLİĞINDE BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK SİSTEMLERİN MODEL VE DİNAMİĞİ

3 0 0 8 3

EHM 6112

DİJİTAL İŞARET İŞLEME 

3 0 0 8 3
EHM 6114

BULANIK KÜMELER VE BULANIK MANTIK

3 0 0 8 3
EHM 6116

YAPAY SİNİR SİSTEMLERİNİN TASARIMI

3 0 0 8 3

EHM 6117

İŞLEMSEL ZEKA

3 0 0 8 3
EHM 6119

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY SİNİR AĞ UYGULAMALARI

3 0 0 8 3
EHM 6202

SİSTEM ANALİZİNDE OLASILIK YÖNTEMLERİ

3 0 0 8 3

EHM 6209

ELEKTRONİK DÜZENLERİN VE SİSTEMLERİN TASARIMINDA KUANTUM ELEKTRONİĞİ

3 0 0 8 3
EHM 6211

GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ

3 0 0 8 3
EHM 6212

MÜHENDİSLİK VE FİZİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ

3 0 0 8 3

EHM 6214

LİNEER OLMAYAN MİKRODALGA DEVRELERİ

3 0 0 8 3
EHM 6216

ELEKTRONİK DEVRELERİNDE GÜRÜLTÜ VE ANALİZİ

3 0 0 8 3
EHM 6219

İLERİ SAYISAL İŞARET İŞLEME

3 0 0 8 3

EHM 6222

UYARLAMALI SÜZGEÇ KURAMI

3 0 0 8 3
EHM 6231

İKİ BOYUTLU İŞARET VE GÖRÜNTÜ İŞLEME

3 0 0 8 3
EHM 6232

SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ

3 0 0 8 3

EHM 6234

KONUŞMA İŞARETININ İŞLENMESİ

3 0 0 8 3
EHM 6236

SAYISAL İŞARET İŞLEME VE UYGULAMALARI

3 0 0 8 3
EHM 6239

LİNEER MİKRODALGA DEVRELERİ II

3 0 0 8 3

EHM 6240

LİNEER MİKRODALGA DEVRELERİ I

3 0 0 8 3
EHM 6241

HÜCRESEL SİNİR AĞLARI VE GÖRÜNTÜ İŞLEMEDEKİ UYGULAMALARI

3 0 0 8 3
EHM 6242

DİJİTAL FİLTRELER

3 0 0 8 3

DERS İÇERİKLERİ

EHM 6202 SİSTEM ANALİZİNDE OLASILIK YÖNTEMLERİ
Rasgele işleme / Sürekli ve ayrık işleme / Deterministik olan ve olmayan rasgele işleme / Durağan olan ve olmayan rasgele işleme / Ergodik olan ve olmayan rasgele işleme / İşleme parametrelerinin ölçülmesi / İlişki fonksiyonları ve özellikleri / Örnek ve uygulamalar / Spektral yoğunluk / Fourier transformu ile spektral yoğunluğun bağıntısı / Spektral yoğunluğun özellikleri / Spektral yoğunluktan karesel beklendik değere varma / Spektral yoğunluk ile öz ilişki fonksiyonunun ilgisi / Beyaz gürültü / Çapraz spektral yoğunluk / Spektral yoğunluğun ölçülmesi / Rasgele girişlere lineer sistemlerin cevabı / Zaman ve frekans dönemi analizleri / Sistem çıkışında beklendik, karesel beklendik değerleri ve öz ilişki fonksiyonu / Giriş ve çıkışın çapraz ilişkisi / Optimum lineer sistemler / Optimumluk koşulu / Optimum sistemlerde kısıtlamalar / Parametre düzenleme ile optimumluk / Karesel değer hatasını minimum kılan sistemler.

EHM 6203 ŞERİT VE MİKROŞERİT SİSTEMLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ
Şerit sistemlerin tanıtımı / Kuvazi TEM yöntemler / Şerit sistemlerinin TEM analizi için bir genel integral denklem yöntemi / Helmholtz denklemine dayalı yöntemler / Hilbert problemine dayalı yöntemler / Yapım teknikleri / Beslenmeleri / Sayısal yaklaşımlar ve uygulamalar.

EHM 6204 Mİkroşerİt Antenlerİn Analİzİ
Mikroşerit antenlerin tanıtımı ve çeşitleri / Dikdörtgen ve dairesel rezonatörlü mikroşerit antenler / Mikroşerit antenler için analiz teknikleri ve uygulamaları / Bükülü mikroşerit antenler / Sayısal yaklaşımlar / Mikroşerit antenlerin beslenmesi / Yapım teknikleri / Mikroşerit anten elemanları, dizileri / Düzlemsel transmisyon hatları / CADT Baskılı dipoller / Açık uçlu yarık hat antenler.

ehm 6205 KIrInImIn Geometrİk Teorİsİne İlİşkİn Bİrİncİ Mertebeden Kanonİk Problemler
Difraksiyon olayı. Küçük kırınımlı bölgelerden elektromagnetik dalgaların difraksiyonu. Jeffrey (W.K.B.) yaklaşımı. Radyo dalgalarının propagasyonu: Problemin tanımı ve tarihçesi. Watson analizinin homojen olmayan atmosfere genişletilmesi. Yüksek seviyeli inversiyon. E-polarize dalgaların sonlu ve mükemmel elektriksel iletken koniden kırınımı. Büyük ve küçük konilerden kırınım. Lineer integral denklemler.  Basit mikrodalga mercekleri. Odaklanmış bir alan içindeki cisimlerden kırınım: Yarık, silindir. Fabry-Perot mikrodalga girişimölçeri. Eksenel ve eksenel olmayan rezonatörler.

ehm 6206 Elektromagnetİk Teorİde KarIşIk SInIr Değer Problemlerİ
Karışık Sınır Değer Problemleri/ Temel Elemanter Problemler/ Genelleştirilmiş Potansiyel Teorisi/ Bessel Fonksiyonlarını İçeren İntegraller ve Seriler/ İntegral Denklemler/ Hankel Dönüşümleri ve Assosiye Legendre Fonksiyonları/İlk Temel Problem: Elektrik Yüklü Disk Problemi/ Weber Çözümü/ Beltrami Simetrik Potansiyelleri/ Oblate Spheroidal Koordinatlarda Problemin Formülasyonu ve Çözümü/ Corpon Çözümü/ Beltrami Metodu. Düal İntegral Denklemlerinin Elemanter Çözümü/ Harmonik Fonksiyonların İntegral Gösterilimine Dayalı Yöntemler/ Düal İntegral Denklemler: Titchmarsh Tipinde Düal İntegral Denklemler/ Peter Çözümü/ Titchmarsh Çözümü/ Nöble Çözümü/ Gordon-Copson Çözümü/ Düal İntegral Denklemlerin çözümünden Türetilen Fonksiyonlar/ Özel Durumlar/ Hankel Çekirdeği/ Keyfi Ağırlık fonksiyonu/ Genel Problem/ İntegral Gösterilim Metodu/ Yaklaşık Çözümler/ Simültane Denklemler/ Düal Seri Denklemleri/ Üçlü Denklemler: Titchmarsh Üçlü İntegral Denklemleri ve Çözümleri/  Kobayashi Potansiyelleri/ Dovnorovich Çözümü/ Galin teoremi/ Green Çözümü/ Elektrostatik Uygulamaları: Dairesel Levhalı Kondansatör/ Love İntegral Denklem Çözümü/ Küresel Geometrilerle İlgili Problemler.

ehm 6207 ELEKTROMAGNETİK TEORİDE SAYISAL YÖNTEMLER
Nümerik interpolasyon ve extrapolasyon. FFT. MOM. Moment metodu ile elektromagnetik modelleme. Çeşitli frekans domeni ve integral denklem modelleri. Analitik formülasyon ve nümerik donanımlar. İletken cisimler Teorisi. İnce iletkenler. Geçirgen ve kayıplı cisimler. Açıklıkılar. Karma MM, alternatif Green fonksiyonları. Nümerik ve yarı analitik - yarı sayısal hesaplamalı metodlar. İntegral denklem teknikleri. Zaman domeninde sonlu farklar yöntemi. Zaman domeninde sonlu eleman yöntemi.

ehm 6208 KIRINIMIN FİZİK VE YÜZEY KURAMI
Temel Prensipler. Öncül problem kavramı. Öncül kanonik problemler ve çözümleri. Wiener-Hopf-Hilbert problemi. Mükemmel iletken cisimlerden saçılma. Hurd metodu. Empedans yüzeyi özelliği gösteren saçıcı cisimler hali. Dielektrikle kaplı maddeler. Yalıtkan veya dielektrik malzemeler içine gömülü iletken cisimler. Dielektrik içine gömülü empedanslı cisimler. PASTD formülasyonu. Radar kesit yüzeyi (RCS) uygulamaları.

EHM 6209 ELEKTRONİK DÜZENLERİN VE SİSTEMLERİN TASARIMINDA KUANTUM ELEKTRONİĞİ
Kuantum mekaniğinin temel varsayımları ve teoremleri: Schrödinger dalga denklemi. Schrödinger dalga denkleminin çözümleri. Kuantum mekaniğinin matris enformasyonu. Kafes salınımlar ve kuantalanmaları. Lazerler: Elektromagnetik alanlar ve kuantalanmaları. Homojen lens benzeri ortamlarda optik ışınların propagasyonu. Optik rezonatörler. Atomik sistemlerle radyasyonun etkileşimi. Lazer osilasyonu. Özel bazı lazer sistemleri: Yari iletken lazerler. Q-Switching ve mod kilitleme. Lazer amplifikasyonu. Gürültü, optik radyasyonun modülasyonu. Nonlineer optik ve uyarılmış saçılma olayları: Atomik bir sistemle radyasyonun görünür etkileşimleri. Nonlineer optik Parametrik amplifikasyon, osilasyon ve floresans. Uyarılmış Brillouin ve Raman saçılması. Optik modlar ve propagasyon olayları: Dielektrik dalga kılavuzlarında propagasyon, modülasyon ve osilasyon.

EHM 6210 GENEL RÖLATİVİTE TEORİSİ
Riemann geometrisi. Tansör cebri, kontravariant ve kovariant vektörler. Eistein toplama kuralı. Tansör tanımları. Bir tansörün genel dönüşüm kuralı. Tansörlerin eşdeğerliği ve çarpımları. İndislerin kontraksiyonu. Oran teoremi. Associated transörler. Affine ve Riemann uzaylarında vektör alanları. Vektör transplantasyonları ve affine bağıntıları. Paralel yerdeğiştirme. Christoffel sembolleri. Affine ve Riemann uzaylarında geodezikler. Gaussian koordinatlar. Tansör analizi. Kovariant türetme. Tansör türetme kuralları. Divergence ve Laplacian. Simetrik ve antisimetrik tansörler. Kapalı ve tam transörler. Transör yoğunlukları. İntrinsik simetriler ve Killing vektörleri. Fizikte tansörlerin kullanılması. Tnsör formunda Maxwell denklemleri. Rölativistik mekanik yaklaşımı ile hareket denklemi. Gravitasyonun metrik yaklaşımı. Boş uzayda gravitasyon alan denklemleri. Alan denklemleri için kriterler. Riemann eğrilik tansörü. Bianchi özdeşlikleri. İntegrallenebilirlik ve Riemann tansörü. Boş uzayda Einstein alan denklemleri. Schwarzchild çözümü ve sonuçları. Schwarzschild çözümü. İzotropik koordinatlarda Schwarzschild çözümü. Genel rölativitenin deneysel testleri. Fermat ilkesi. Kerr çözümü. Einstein diferansiyel sisteminin matematik yapısı. Cauchy problemi. Lineerleştirilmiş alan denklemleri. Weyl çözümü. Boş olmayan uzayda gravitasyon alan denklemleri. Alan denklemlerinin sonuçları. Kozmik astronomi. Elektromagnetizma ve genel rölativite. Yüklü  bir noktasal kütlenin alanı. Riemann geometrisinin Weyl genelleştirmesi. Elektromagnetizmanın Weyl teorisi. Rainich, Misner ve Wheeler denklemleri.

EHM 6211 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
Güneş enerjisinin esasları. Güneş radyasyonu ve ölçümleri. Yerküresi radyasyon haritaları. Yarıiletken fiziği. Yarıiletken elektrolit teması ve transfer reaksiyonları. Moleküler elektronik. Organik yarıiletkenler. Yarıiletken güneş pilleri. Fotoelektrokimyasal pillere uygun materyaller. Organik güneş pilleri. Teorik yaklaşımlar. Güneş enerjisinin depolanması ve diğer uygulamaları.

EHM 6212 MÜHENDİSLİK VE FİZİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ
Analitik fonksiyonlar. Analitik devam. Riemann yüzeyleri. Meromorfik fonksiyonlar. Tekillikler. Kompleks seriler ve integraller. Cauchy integral teoremi. Cauchy integral formülleri. Taylor açılımı. Laurent açılımı. Rezidü teoremi. Özel fonksiyonlar. Sturm-Liouville problemleri. Cauchy eseas değeri. Asimptotik açılım ve yaklaşımlar.

ehm 6213 TERS SAÇILMA
İzdüşümlerden örüntü oluşturma: Matematiksel analiz yaklaşımı; Tam destekli dağılımlar uzayında Radon dönüşümü; akustik, electromagnetic ve elastik dalga saçılımı için uygulamalı ters problemler; akustik, elektromagnetik ve elastik dalga, Huygen prensibi, homojen dalga denkleminin zaman harmonikli düzlemsel dalga spektrumu , izdüşümlerden yeniden oluşturma, Rayleigh-Sommerfeld holografisi, genelleştirilmiş holografi, geneleştirilmiş holografi deneylerinin düzenli toplamsallığı, saçılma tomografisi, zaman domeninde geriye yayılma, monostatik deneyler; ters saçılma problemlerine ilişkin temel kavramlar ve metodlar; lineerleştirilmiş ters problemler ,spektral ters problemler ve Gelfand-Levitan denklemi, bir boyutlu ters saçılma problemleri ve Marchenko denklemi.

EHM 6214 LİNEER OLMAYAN MİKRODALGA DEVRELERİ
Nonlineer mikrodalga devreleri / Lineer ve nonlineer R, L, C eleman tanımları / Statik ve dinamik eleman tanımları / Nonlineer devrelerin analiz yöntemleri / Manley-Rowe (frekans güç) bağıntıları / Page bağıntısı / Belli başlı mikrodalga nonlineer devreleri / Mikrodalga karıştırıcıları ve analizleri / Frekans katlayıcıları / Nonlineer mikrodalga devreleri optimizasyonu ve tasarım yöntemleri.

EHM 6216 ELEKTRONİK DEVRELERİNDE GÜRÜLTÜ VE ANALİZİ
Gürültü tanımı, önemi, tipleri ve matematiksel modeli / Rasgele süreçler ve istatistiksel yöntemlerle karakterize edilmeleri / Korelasyon teknikleri ve güç spektral yoğunluk fonksiyonları / Beyaz gürültü / Başlıca elektronik devre eleman gürültüleri ve güç spektral yoğunlukları / Pasif ve aktif elektronik devre elemanlarının gürültüyle birlikte eşdeğerlikleri / Küçük işaret ve gürültü eşdeğer devreleri ve çalışma bantları boyunca eleman değerlerinin tayin edilme yöntemleri / Elektronik devrelerde gürültü analizi / Gürültü parametreleri ve dönüşümleri empedans ve yansıtma katsayı düzleminde gürültü daireleri ve düşük gürültü kuvvetlendiricisi tasarımı / Keyfi konfigürasyonda bağlanmış iki-kapılıların gürültü parametreleri / Dönüşümleri / Geri beslemeli bir iki- kapılı gürültü faktörü hesabı / Keyfi konfigürasyonda bağlanmış iki-kapılılardan oluşturulmuş çok-kapılı devre gürültü analizi / Nonlineer mikrodalga devrelerinin gürültü analizi / Düğüm yaklaşımıyla gürültülü devrelerin hassasiyetleri ve analizi / Gürültü ölçme prensipleri ve teknikleri.

ehm 6217 KILAVUZLANMIŞ DALGA TEORİSİNDE ANALİTİK TEKNİKLER
Maxwell denklemleri; sınır, radyasyon ve ayrıt koşulları / Silindirik dalga kılavuzları ve periyodik yapılar / Mod uydurma tekniği / Temel Wiener–Hopf tekniği / Dalga kılavuzu problemleri ve çözümleri / Genişletilmiş Wiener-Hopf teknikleri ve tipik dalga kılavuzu problemlerine uygulaması.

ehm 6218 VERİ İLETİŞİM SİSTEMLERİ
Temel kavram ve terminoloji / İki nokta arası İletişim / Asenkron iletişim / Senkron haberleşme / Hata tanıma / Hata düzeltme / Küçük, orta ve yüksek hızlı modemler / Bilgi sıkıştırma teknikleri / Modem iletişim programları ve iletişim programı yazma teknikleri / Zaman paylaşımlı ve istatistiksel Multiplexing / Yerel veri ağları / Uzak mesafe veri ağları / Sanal devre / Konuları içeren uygulamalar.

EHM 6219 İLERİ SAYISAL İŞARET İŞLEME
Ayrık zamanda rasgele süreçler / Doğrusal dönüşümler / Optimum süzgeçleme / Doğrusal öngörü / Doğrusal modeller / Klasik spektrum tahmini yöntemleri / Doğrusal modellere dayalı spektrum tahmini / En büyük komşuluk (ml) spektrum tahmini / Altuzay yöntemleri / Uygulamalar.

ehm 6221 BİLGİSAYAR HABERLEŞME AĞLARI
Kuyruk Teorisi / Sığa Atama / Dağıtılmış ve Merkezi Ağlar / Zaman Gecikmesi-Maliyet İkilemi / Toplayıcılar ve Tamponlar / Sonlu Uzunlukta Tamponlar / Dinamik Tamponlama / Merkezi Ağ Tasarımı / Tasarım Algoritmaları.

EHM 6222 UYARLAMALI SÜZGEÇ KURAMI
Rasgele süreçler / Wiener süzgeç kuramı / Doğrusal öngörü / Uyarlamalı süzgeçler / En küçük karesel ortalama algoritması / En küçük kareler yöntemi / Tekrarlamalı en küçük kareler yöntemi / Kafes süzgeçler / Konularla ilgili uygulamalar.

ehm 6223 İLERİ ELEKTROMAGNETİK TEORİSİ I
Dirac Delta fonksiyonu ve EM alan teorisinde kullanılması / Diferansiyel biçimdeki Maxwell denklemlerinin sınır koşullarını içine alacak şekilde yazılması / İntegral biçimindeki Maxwell denklemlerinin ve Poynting teoreminin (homojen olmayan) ortamlarda tahrik edilmesi / Poisson denkleminin sınırsız ve sınırlı bir ortamda çözümü / Green fonksiyonları / Bir vektörel alanın Laplacieni / Helmholtz teoremi / Alan teorisinde denk problemler ve görüntü teorisi / Değişkenlere ayırma metodunun sınır değer problemlerine uygulanması / Nümerik metodlarla sınır değer problemlerin çözümü.

ehm 6224 İLERİ ELEKTROMAGNETİK TEORİSİ II
Rölativite teorisinin temel kavramları / Galile Rölativitesi ve EM teorisi / Michelson Morley deneyi / Lorentz dönüşümleri / Özel Rölativite teorisi / Rölatif harekette bulunan sistemler arasında transformasyon bağıntıları / EM bağıntılarının özel rölativite teorisinden çıkarılmaları.

ehm 6225 ELEKTROMAGNETİK DALGALARIN YAYILIMI
Dielektriklerde radyo dalgaların yayılması / Yer içinde dalga yayılması / Yeryüzüne yakın kesimlerde dalga yayılması / Süreksiz ortamlarda dalga yayılması / Yüzey dalgası / Karşılıklılık teoreminin dalga yayılmasındaki uygulamaları / İyonize olmuş ortamlarda dalga yayılması.

ehm 6226 İLERİ ANTEN TEORİSİ
Karşılıklılık teoremi / Moment Yöntemi / Moment yönteminin ince tel elemanlarına uygulanması / Moment yönteminin antenlere ve anten dizilerine uygulanması.

ehm 6227 BİYOELEKTROMAGNETİK
Biyolojik dokuların ortam parametrelerinin elektromagnetik açıdan modellenmesi (e , s , m , (w , T, H2O, NaCI, Porozite, Relax. süresi) ilişkilerinin incelenmesi) / Elektromagnetik spektrumda (ELF.. SHF..Işık.) elektromagnetik alanların biyolojik dokularla etkileşme mekanizmalarının sınıflandırılarak oluşturulan elektrik ve magnetik alan integral denklemlerinin (EFIE, MFIE) analitik ve sayısal (MOM..gibi) yöntemlerle incelenmesi / EM kaynakların biyolojik yapılar üzerindeki zararlı etkiler ve uluslararası EM güvenlik standartlarının belirlenme ilkeleri / EM alanların tıpta teşhis (EM mikrodalga tomografisi, anten düzenekleri, anten applikatörleri..gibi), tedavi (kemik kırıklarının kısa sürede iyileştirilmesi, kanserli dokuların helisel, silindirsel, mikroşerit ve diğer tür anten aplikatörler kullanılarak fiber optik sensorlarla denetlenerek tedavisi...gibi) amaçlı kullanılması.

ehm 6228 OPTOELEKTRONİKTE ALANLAR VE DALGALAR
Kuantum elektroniğine giriş (SCHRODINGER denklemi ve çözümü dalga, matris mekaniği açısından yorumu, operatör cebri, harmonik osilatör problemi) / Elektromagnetik alanların kuantizasyonu (Slater yaklaşımı, rezonatörlerin kuantum ve elektromagnetik açıdan değerlendirilmesi) / Lazer ortamı ve salınım koşulları (Kuantumca aktif ve pasif ortamlar, Boltzman dağılımları) / Bazı özel lazer sistemleri / Yarı iletken lazerler / Foto detektörler / Elektro optik genlik ve faz modülatörleri.

ehm 6229 MİKRODALGA RADAR SİSTEMLERİ
Radar temelleri, Radar sınıflandırılması, Menzil,  Menzil Çözünürlüğü, Radar denklemi. Radar hedef Kesiti, tanımı, kestirim metotları, Basit nesnelerin radar hedef kesiti. Sürekli dalga radarları,Blok diyagramı, CW radar denklemi, FM- CW radarı, MATLAB uygulamaları. Darbe radarı, Menzil ve Doppler belirsizlikleri, Menzil belirsizliğinin çözümü, Doppler belirsizliğinin çözümü, MATLAB uygulamaları. Radar dedeksiyonu, Gürültülü ortamda dedeksiyon, Yanlış alarm olasılığı, Dedeksiyon olasılığı, Darbe entegrasyonu, Uyumlu entegrasyon, Uyumlu olmayan entegrasyon, Hedef kesiti değişen cisimlerin dedeksiyonu. Dedeksiyon olasılığının hesaplanması, Swerling tipi cisimlerin dedeksiyonu, MATLAB uygulamaları, dedeksiyon olasılığı, radar denkleminin çözümü, CFAR. Radar dalga şekli, analizi, sürekli dalga ve darbe  sinyallerinin analizi, Lineer frekans modülasyon dalga şekilleri, Yüksek menzil çözünürlüğü, hedef hızının etkisi. Uyumlu filtre ve belirsizlik fonksiyonu, uyumlu filtre SNR, Radar belirsizlik fonksiyonu, MATLAB uygulaması. Radar dalgalarının propagasyonu, Atmosferin propagasyon üzerindeki etkilerinin incelenmesi,Kırınım, Yerden yansıma, atmosferik zayıflatma. Hareketli Hedef göstericisi, kargaşa ortamı ve tanımı, Hacimsel kargaşa, Kargaşa istatistik modelleri, MTI geciktirme hattı silicisi, Farklı değerlerde  Darbe tekrarlanma frekansı  kullanımı, MTI iyileştirme faktörü,  Kargaşa altında görüş, MATLAB uygulamaları. Radar antenleri, yönelticilik, Güç kazancı, Etkin açıklık, Yakın ve uzak alanlar, çanak antenler, Anten dizileri, MATLAB uygulamaları. Takip radarları, Tek hedef takip radarı, Açısal takip, Çoklu hedef takibi. Sentetik açıklık radarı, SAR radar denklemi, SAR işaret işleme, SAR radar tasarımı.

6230 UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ
Uydu haberleşmesinin temelleri, Uydu frekans bantları, tarihçe, uydu alt sistemleri. Yörünge kavramları, Kepler Kanunları, Yörüngesel elemanlar, Yörünge pertürbasyonları. Yörünge tipleri, Eğimli yörüngeler ve koordinat sistemleri, LEO, MEO, GEO, HEO uydu yörüngeleri. Anten bakış açıları tanım ve hesaplamaları. Yer İstasyonları: Yer istasyonu antenleri, Yüksek Güç Kuvvetlendiricileri, Düşük gürültülü kuvvetlendiriciler, Frekans çarpıcı ve dönüştürücüler. Uydu haberleşmesinde Radyo dalga propagasyonu, Zayıflama, Depolarizasyon, Hidrometeorların propagasyon üzerindeki etkileri, İnterferans. RF LİNK hesabı/Link tasarımı, Temel İletim teorisi, Sistem gürültü sıcaklığı, Link bütçe hesabı ve uygulamaları. Uydu haberleşme linklerinde modülasyon ve çoğullama teknikleri, Modülasyon metotları, Çoğullama, Çoklu erişim teknikleri. Çoklu Erişim teknikleri: FDMA, TDMA, CDMA, DAMA. Yer istasyonu teknolojisi: Uydu antenleri, Alıcı antenler, Sistem performansı.  Yerde hareketli Uydu sistemleri. Uydu haberleşmesinde özel problemler, İleri uydu haberleşme teknikleri.

EHM 6231 İKİ BOYUTLU İŞARET VE GÖRÜNTÜ İŞLEME
İşaret ve görüntü işlemenin temel kavramları / Ayrık Fourier dönüşümü / FIR ve IIR süzgeçler / Görüntü algılama / Görüntünün örneklenmesi ve kuantalanması / Görüntü dönüşümleri / İstatistiksel görüntü modelleri / Görüntü iyileştirme / Görüntü kodlaması.

EHM 6232 SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ
Darbe genlik modülasyonu / Ani örnekleme / Örnekle tut sistemi / Uygulamada örnekleme / Örneklemenin matematik yapısı / PAM demodülasyon yöntemleri / Band geçiren dalga şeklinin örneklenmesi / Darbe zaman modülasyonu / PPM ve PDM işaretlerinin analizi / Üniform olmayan yolla üretim / PPM ve PDM demodülasyonu / Uygulamada anabant işaretinin ideal demodülasyonu / Band genişliği gereksinmesi / Çoğullama / TDM ve FDM'nin bant genişliği gereksinmeleri / Birleşik modülasyon / Uygulamada telgraf ve telefon / Endüstriyel ve mobil haberleşme / Kuvantlanmış sistemler ve PCM işaret kuvantlama gürültüsü / İşaret kodlama / Anabant PCM'nin deteksiyonu / Delta modülasyonu / PCM taşıyıcı sistemler / İleri PSK sistemler / Uygulamada PCM sistemler.

EHM 6233 İNFORMASYON TEORİSİ
İnformasyon ölçüsü / Entropi ve özellikleri / Ortak ve koşullu entropi / Gürültüsüz kodlama tekniği / Gürültüsüz kodlama teoremi / Ayrık kanallar / Kanal sığası ve hesaplama yöntemleri / Kod çözme teknikleri / Gürültülü kodlama teoremi / Hata düzeltme kodlaması / Kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.

EHM 6234 KONUŞMA İŞARETININ İŞLENMESİ
İşaret işlemenin temel kavramları / Konuşma işaretinin yapısı ve özellikleri / Konuşma işaretinin kodlanması ve kullanılması / Konuşma işaretinin tanınması ve teknikleri / Konuşma işaretinin sentezi ve uygulamaları / Konuşma işaretinin gürültüsünün temizlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi.

EHM 6235 UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜ TANIMA VE BİLGİSAYARLI GRAFİK YÖNTEMLERİ
Uzaktan Algılama: Yeryüzünün ve gezegenlerin uzaktan algılanmasının esasları, radar görüntüleri; dalga-yüzey etkileşimleri,katı yüzeylerin tanınması ve algılanması, okyanus ve buzdağı uygulamaları, Gerçek Açıklık Radarları, Sentetik Açıklık Radarları. Yerin dönmesinin ve hedefin hareketinin etkileri. İyonosferin ve türbülansın etkileri. Uçtan uca system tasarımı; işaretin yayınlanması, toplanması; kabülü ve işlenmesi, system tasarım parametreleri. Algoritmalar ve mimariler. Jeofizik uygulamaları. Saçılma ölçücüleri; küresel saçılma istatistikleri, ışın demeti saçılma ölçücüleri. Sensörlerin planlanması. Bilgisayarlı Grafik: 2D dönüşümleri, homojen koordinatlar ve matris gösterilimi, 2D dönüşümlerinin birleştirilmesi, pencere-görüntü ucu dönüşümleri, verim. 3D dönüşümleri; matris gösterilimi, 3D dönüşümlerinin birleştirilmesi. Koordinat sistemindeki değişim olarak dönüşümler. Uzaktan Algılama Uygulamaları: MİKRODALGA ALGILAMA; SLAR görüntülemenin geometrik karakteristikleri. Uydu sistemleri.

EHM 6236 SAYISAL İŞARET İŞLEME VE UYGULAMALARI
İşaret işlemenin temel kavramları / Sayısal işaret işleyiciler / Sonlu kelime uzunluklu aritmetik, taşma ve yuvarlatma hataları, kuantalama hataları / Sabit ve kayan noktalı DSP / DSP mimarileri / DSP aileleri / Uygulamalar.

ehm 6237 OPTİK DALGA KILAVUZLARI
Optik haberleşme ve optik fiberlere giriş,  Optik fiberlerde temel kavramlar (Ortam parametreleri, Band genişliği, Dispersiv ortam, Sayısal açıklık, Kabul açısı, Brewester açısı, Grup hızı, faz hızı, Propagasyon, Polarizasyon, Zayıfça kılavuzlayan optik fiberler), Optik vericiler ( Lazer, LED ), Optik alıcılar (Fotodiod, APD, Fototransistor), Düzlemsel (slab) optik fiberler, Dairesel (3D) optik fiberler (Basamak indisli ve Yumuşak geçişli optik fiberler), Optik fiberlerde mod analizi, Optik fiberlerin üretim teknikleri, kayıp analizi, Optik fiberlerde gürültü analizi ve optimizasyon, Optik haberleşmede modülasyon ve demodülasyon teknikleri, Optik haberleşmede çoğullama teknikleri, performans analizi, Optik modülatörler, Optik sensörler, Optik kuplörler, Optik filtreler, Optik detektörler, Optik amplifikatörler, Pasif dalga kılavuzu elemanları, Optik fiberlerin network uygulamaları, Optoelektronik ve mikroelektronik devreler, Optik fiberlerde ölçüm teknikleri.

ehm 6238 FOURİER OPTİK
Fourier optik için gerekli temel Elektromagnetik bilgiler, İki boyutlu Lineer Sistemlerin Frekans Analizi, Elektromanyetik Optik ve Skalar Kırınım Teorisi, Fresnel ve Fraunhofer Kırınım, Fourier Transformu ve Lenslerin Görüntüleme Özellikleri, Optik Görüntüleme Sistemlerinin Frekans Analizi, Uzamsal Filtreleme ve Optik Görüntü İşleme, Holografi: Dalga Cephesi Oluşturarak Görüntüleme.

EHM 6239 LİNEER MİKRODALGA DEVRELERİ II
Bir mikrodalga lineer iki-kapılı karekterizasyon parametreleri ve dönüşüm formülleri / Aktiflik, pasiflik ve resiprosite tanımları ve iki kapılı parametreleri iç-ilişkileri / Saçılma parametreleri ; kayıpsız bir iki-kapılının saçılma matrisinin kanonik formu / Bir mikrodalga transistorunun bir lineer iki-kapılı ile temsil edilmesi / Bir mikrodalga transistorun çalışma domeni: konfigürasyon tipi (CT); kutuplama koşulları VDS, IDS; çalışma frekansı f / Transistorun lineer çalıştırılması: eşdeğer devreleri ve optimizasyonu fiziksel eşdeğer devresi yapay sinir ağı modeli çalışılmış örnekler / Geniş bandlı empedans uydurma problemi: reel frekans tekniği / Kapı yada transfer tipi devre fonksiyonları kullanılarak uydurma devre tasarımları / Dağılmış, ya da toplu parametreli uydurma devreleri çalışılmış örnekler.

EHM 6240 LİNEER MİKRODALGA DEVRELERİ I
Bir mikrodalga transistorunun performans ölçü fonksiyonları : Gürültü faktörü F(w) transdüser güç kazancı GT(w) / giriş VSWR Vi(w); çıkış VSWR Vo(w) / performans ölçü fonksiyonlarının kaynak (ZS yada GS) ve yük (ZL ya da GL) sonlandırmalarına bağımlılıkları / kaynak düzleminde F=st , GT= st ve Vi=st daireleri / ZL kontrol parametresi ile kaynak düzleminde Vi(GT) dairesinin pozisyonunun gürültü dairesine göre kontrolu ve Giriş (Zin yada Gin) düzlemindeki izdüşümleri / T1 ve T2 Daireleri / (F, Vi, GT) uyumlu üçlüleri için mümkün çözüm bölgeleri / Transistorun kararlılığı / Kararlılık daireleri / Koşulsuz kararlı çalışma bölgesi / Giriş düzleminde Vi ile sınırlandırılmış kazanç daireleri / Tasarım konfigürasyonu / (F, Vi, GT) uyumlu üçlüleri ve ZS(GS) ve ZL(GL) sonlandırmalarının tayini / Bir mikrodalga transistorunun performans karakteristikleri ve dar, orta ve geniş bandlı kuvvetlendirici tasarımında kullanılması / Çalışma bandı boyunca F(w), Vi(w), GT(w) fonksiyonlarını gerçekleştirmiş devreler / Geri besleme uygulamaları / Seri, paralel konfigurasyonları; Endüktif ve kapasitif geri besleme uygulama durumunda, transistorun çalışma domeninde performans karakteristikleri / Düşük gürültülü, girişi uydurulmuş geri-beslemeli mikrodalga kuvvetlendiricisi tasarımları.

EHM 6241 HÜCRESEL SİNİR AĞLARI VE GÖRÜNTÜ İŞLEMEDEKİ UYGULAMALARI
HSA'nın tanımı ve matematiksel modeli, fiziksel yapı/HSA'nın Simülasyonu: HSA diferansiyel denklemlerinin fark denklemleriyle çözümü ve koşulları/Tarama yöntemiyle HSA'nin simülasyonu/HSA şablon çeşitleri ve uygulamaları/HSA da kararlılık ve kaos:Kararlılık tanımı ve kriterlerleri, kaos ve tanımı,  kararlı ve kaotik HSA'dan örnekler ve uygulamadaki önemleri/Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve HSA:HSA'nın hücresel yapısının kısmi türevli diferansiyel denklemlerin simulasyonuna uygunluğu/Tepki-yayinim denklemi, Uzaysal-Zamansallık kavramı ve bu özelliğe sahip devreler, HSA'nın Devinimsel Analiz ve Sezinime Uygulanması, Gecikmeli HSA /Lineer HSA ve 2-Boyutlu Filtreler:Alçak ve yüksek geçiren 2-boyutlu HSA filtreleri, band geçiren 1- ve 2-boyutlu HSA filtreleri: HSA Gabor-Türü Filtreler,HSA Gabor Türü Filtrelerin Uygıulamaları:El yazısı ve parmak izi tanimalarına uygulaması/HSA Modelleri ve Görsel  Sistemler:HSA nin retina modellemesi ve dijital kamera uygulamaları, Görsel Yolda HSA modellleri ve "Biyonik Göz".

EHM 6242 DİJİTAL FİLTRELER
Zamansal ve uzaysal işaretlerin süzülmesinde komşuluk kavramı/ Frekansda seçicilik kavramı/Analog ve sayısal süzgeçler arasındaki ilişki /Diferansiyel denklemlerden fark denklemlerine geçiş, Çeşitli yaklaşıklık yöntemleri ve değişik açılardan yorumlanmaları/FIR filtreler, Hareketli Ortalama ve Tarak Filtreleri, Alçak geçiren, Yüksek geçiren ve band geçiren filtreler, Medyan filtreler/IIR filtreler, Alçak geçiren, Yüksek geçiren ve band geçiren filtreler, Medyan filtreler/FIR filtre tasarımı ve gerçeklemesi /IIR filtre tasarımı ve gerçeklemesi/FIR ve IIR filtre uygulamaları, Adaptif filtereler.

ehm 6243 ELEKTRONİK SAVUNMA SİSTEMLERİ
Elektronik Harbin Tarihi / Elektronik Savunma / Tuzak sistemleri / Çevrenin elektriksel özelliklerinin değiştirilmesi / Elelektronik Destek Tedbirleri / Elektronik taaruz / Elektronik Karşı Tedbirler-EKT / Elektronik karşı-karşı tedbirler-EKKT / Sistem mühendisliği ve uygulama / Dünyada Elektronik Savunma Sistemleri.

ehm 6244 HAREKETLİ HÜCRESEL HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE ÇOKLU ERİŞİM TEKNİKLERİ
Hareketli Hücresel Haberleşme. Sistemlerine Giriş, Hücre kavramı, Kablosuz haberleşme. Hareketli Hücresel Haberleşme, Kapasite, Frekansın yeniden kullanılması, Aktarma teknikleri. Hücresel Haberleşme Sistemlerinin Yapısı, Kamu Telefon Şebekesi ve alt sistemleri, Radyo Baz istasyonu Alt Sistemi (BSS). Anahtarlama Alt Sistemi (SS), OMC Alt sistemi. Hücre Tanımları, Hücre Kapsaması, Hücre gruplarının seçilmesi ve Frekansın Yeniden Kullanılması. İnterferans etkilerinin incelenmesi, Kanal Kapasitesi ve trafik hesabı, Sektörizasyon, Hücresel Haberleşme sistemlerinde kullanılan  antenler. Kod Bölmeli Çoklu Erişim tekniği Haberleşmesi, Yayılı Spektrum Kullanan çoklu erişim teknikleri, DS-SS uygulamaları . Hareketli Hücresel Haberleşme Sistemlerinde Propagasyon RF Link Analizi, Propagasyon Kayıp tanımları, Serbest Uzay Kaybı. Yol Kayıp modellerinin incelenmesi, Gölgeleme etkilerinin incelenmesi, Çok yollu propagasyon  modellenmesi. Sayısal RF Haberleşmesinin Modellenmesi,  Kaynak Kodlama,  Vocoderler,  Kanal kodlama, Lineer Blok kodlar, Konvolusyon kodları, Serpiştirme,  Çoklu erişim tekniği, Walsh Kodları,  PN kodları. Kod Bölmeli Çoklu Erişim, Kod Bölmeli Çoklu Erişimde kapasite, Trafik yükünün senkronizasyonu, Konuşma aktivitesinin CDMA üzerindeki etkisinin incelenmesi, Güç kontrolü ve aktarma teknikleri. RF Link Yapısı, Asimetrik Linkler, İleri yönlü Link, Geri yönlü Link,  Trafik kanalları. Konuşmanın Gerçeklenmesi, Konuşma oluşturma, Haberleşme gerçekleştirme aşamaları, Konuşma, aktarma,  trafik özellikleri. CDMA Sistem tasarımı, İleri yönlü link analizi,  Geri yönlü link analizi,  Trafik kanal analizi,  Ses kalitesi analizi, Kapsama kapasitesi analizi. CDMA Trafik Yoğunluğu Hesaplanması,  Trafik yoğunluğu,  Trafik yükü, Servis Kalitesi (GoS),  Erlang B Modeli, Erlang C Modeli,  CDMA uygulamaları, Konuşmaların sert ve yumuşak geçişli olarak bloke edilmesi.

EHM 6288 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)
Seminer dersine kayıtlı bir öğrenci, danışmanı ve seminer yürütücüsünce belirlenen bir ya da birkaç güncel konuda seminer hazırlar; danışmanının onayını aldıktan sonra YTÜ WEB sayfasında ARGE başlığı altında yer alan "YTÜ dergisi makale formatında" yazar; sunacağı tarihten en geç bir hafta önce dersin öğretim üyesine ve danışmanına teslim eder.

EHM 6289 SEMİNER (DOKTORA)
Seminer dersine kayıtlı bir öğrenci, danışmanı ve seminer yürütücüsünce belirlenen bir ya da birkaç güncel konuda seminer hazırlar; danışmanının onayını aldıktan sonra YTÜ WEB sayfasında ARGE başlığı altında yer alan "YTÜ dergisi makale formatında" yazar; sunacağı tarihten en geç bir hafta önce dersin öğretim üyesine ve danışmanına teslim eder.


EHM 6107 AKTİF FİLTRE SENTEZİ
Giriş: Devre Fonksiyonları, Filtrelerin Türleri, Frekans ve Empedans Denormalizasyonları, Filtre Uygulamalarına Örnekler. Yaklaşıklık: Genlik Yaklaşıklığı,  Kompleks-Frekans Değişkeninin Dönüşümleri, Faz Yaklaşıklığı. Duyarlılık: Bağıl Duyarlılık Bağıntıları, Fonksiyon Duyarlılığı, Katsayı Duyarlılığı, Normalleştirilmemiş Kök Duyarlılığı, Kalite faktörü ve Köşe Frekansı Duyarlılığı, Parazitik Duyarlılığı. Tek-Kuvvetlendiricili Aktif RC Filtreleri: Sonlu Kazançlı Tek-Kuvvetlendiricili Filtreler, Sonsuz Kazançlı Tek-Kuvvetlendiricili Filtreler,  Yüksek DerEHMden Filtreler, İşlemsel Kuvvetlendirici Parazitikleri ve Kazanç-Bandgenişliği. Çok-Kuvvetlendiricili Aktif RC Filtreleri: Durum-Değişkenli Filtreler,  Diğer Çok-Kuvvetlendiricili Filtreler, İkinci DerEHMden (Bikuadratik) Çok-Kuvvetlendiricili Filtreler, Üniversal Aktif filtre. Doğrudan Gerçekleme Yöntemleri: Doğrudan Gerçeklemeler İçin Aktif Devre Elemanları, Transmisyon Parametreleri,  Genelleştirilmiş Empedans Çevirici, Endüktans Simülasyonu,  Frekansa-Bağımlı Negatif Dirençler, Leapfrog Gerçekleme Teknikleri. Anahtarlamalı Kapasite Filtreler: Anahtarlamalı Kapasite (SC), Parazitiklerin Etkisi, Temel SC İntegratörler, Diğer SC Devreler, SC Tow-Thomas Devresi, SC Leapfrog Filtre.

EHM 6108 DUYARLIK VE TOLERANS ANALİZİ
Duyarlık kavramı: Normalleştirilmiş, yarı normalleştirilmiş ve normalleştirilmemiş duyarlıklar / Devre, genlik ve faz fonksiyonlarına ilişkin duyarlıklar / Sıfır, kutup ve değer katsayısı duyarlıkları / Duyarlıklar arasındaki bağlantılar ve aktif filtre sentezindeki uygulamaları / Duyarlıkların bulunması: İşaret-akış grafına, dönüş farkı kavramına ve Tellegen teoremine dayanan genel yöntemler / Toleranslar: Deterministik ve istatistiksel toleranslar / Optimum toleransların bulunması / Az duyarlıklı devrelerin saptanması ve duyarlık optimizasyonu: Duyarlık ölçüleri, deterministik ve istatistiksel duyarlık ölçüleri.

EHM 6109 NÖRON AĞLARI VE UYGULAMALARI
Nöron ağları ile hesaplama ve tarihçesi / Biyolojik sinir ağları ve biyolojik nöron / Nöron modeli / Aktivasyon fonksiyonları / Ağ topolojileri: İleri beslemeli ve geri beslemeli ağlar / Yapay sinir ağı modelleri: Statik ve dinamik ağlar / Yapay sinir ağlarının eğitilmesi-Eğiticili ve eğiticisiz öğrenme / İşaret ve ağırlık vektör uzayları / Öğrenme kuralları: Hebb kuralı, Perceptron kuralı, Delta kuralı, Widrow-Hoff kuralı, Yarışmalı öğrenme kuralı / ADALINE / Perceptron / Çok katmanlı ağlar ve geriye yayılma algoritması, genelleştirilmiş Delta kuralı / RBF ağları / CSFN ağları / Çağrışmlı bellekler / Hopfield ağı / Kendi kendine organize olan ağlar / Nöron ağlarının uygulamaları.

EHM 6110 BİOTIP MÜHENDISLİĞINDE BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK SİSTEMLERİN MODEL VE DİNAMİĞİ
Biokimyasal sistemler ve dinamiği / Fizyolojik sistemler / Biokimyasal sistemlerin akış diyagramları / Biokimyasal sistemlerin elektrik devresi olarak modellenmesi / Biokimyasal sistemlerin matematik modeli / Elektriksel uyarabilme özellikleri ve kasılabilen dokular / Bir sinir membranında elektriksel akım ve gerilim fonksiyonları / Sinir membranının elektrik eşdeğer devreleri ve matematik modeli / Kardiovasküler sisteminin yapısı ve fizyolojisi / Bir kas ve pompa olarak kalp / Kalbin elektriksel aktivitesi / Kardiovasküler sistemin elektrik ve hidrolik devresi olarak modellenmesi ve matematik modelinin çıkarılması / Dolaşım sisteminin elektrik, hidrolik ve matematik modeli / Solumun sistemi / lmoner fonksiyonlar ve dolaşım / Solunum sistemlerinin elektriksel ve matematik modeli / Vücut sıvı sistemlerinde hücrelerdeki iyon ve su dağılımının kararlı durum modeli / Membran ve nöronların elektrik ve matematik modelleri / Nöral devreler ve sistem modelleme / Özel biolojik ve fizyolojik sistemlerine ait modelleme uygulamaları.

EHM 6112 DİJİTAL İŞARET İŞLEME
İşaretlerin Fiziksel Dönüşümleri:Örnekleme,örneklenmiş işarette frekans domeninde peryodiklik kavramı ve örtüşme, Örnekleme frekansı üzerindeki koşullar/A/D ve D/A dönüştürücüler/ Konvolüsyon,impuls yanıtı ve konvolusyon maskesi /İşaretlerinin Matematiksel Dönüşümleri:Z-dönüşümü, transfer fonksiyonu ve uygulamaları/ Fourier dönüşümü, Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü,Ayrık Fourier serisi, Ayrık Fourier dönüşümü, Hızlı Fourier dönüşümü (FFT)/Sistemlerin Matematiksel Dönüşümleri:Diferansiyel denklemlerden fark denklemlerine geçiş, Çeşitli yaklaşıklık yöntemleri ve değişik açılardan yorumlanmaları/Dijital filtreler kullanılarak analog filtrelerin gerçekleştirilmesi/Ayrık Zamanlı Sistemler: Ayrık zamanlı sisteler ve gerçeklemeleri, FIR ve IIR  filtreler:Hareketli ortalama ve tarak filtreleri, alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, band-söndüren ve tüm-geçiren filtreler, Medyan filtreler

EHM 6114 BULANIK KÜMELER VE BULANIK MANTIK
Giriş / Bulanık kümeler, klasik kümeler / Bulanık kümelerin işlemleri / Bulanık aritmetik / Bulanık bağıntılar / Bulanık bağıntı eşitlikleri / Olasılık teorisi / Bulanık mantık / Belirsizlik temelli bilgi.

EHM 6116 YAPAY SİNİR SİSTEMLERİNİN TASARIMI
Yapay sinir sistemleri ve sinirsel hesaplama; yapay sinir sistemlerinin tasarımı, yazılımla gerçekleme / Donanımla gerçekleme; yazılımla gerçekleme, tasarım parametreleri, sinirsel hesaplamaya mühendislik yaklaşımları / Analog dijital ve optik gerçeklemeler, analog gerçekleme, analog tasarım blokları, gerçeklenen sistemlere örnekler / Dijital gerçekleme, dijital tasarım blokları, dijital yapay sinir ağı entegreleri; optik tasarım ve örnekleri; akıllı sensörler ve tasarımı; yapay organlar. 

EHM 6117 İŞLEMSEL ZEKA
İşlemsel zeka algoritmalarına giriş / İleri beslemeli ve çok adımlı ağlar / İleri beslemeli ağların eğiticili öğrenmesi / Kendi kendini yenileyen ağlar / Eğiticisiz öğrenme / İstatistiksel teknikler ve işlemsel zeka algoritmaları / Destek vektör (Kernel tabanlı) makineleri / Karar ağaçları / uygulamalar.

EHM 6119 GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY SİNİR AĞ UYGULAMALARI
Görüntünün matematiksel modeli/Görüntüde frekans kavramı ve frekans spektrumu/ Görüntünün örneklenmesi, örtüşme  ve örnekleme frekansı üzerindeki koşullar/2-boyutlu işaretlerde ayrıştırılabilme kavramı//Görüntüde peryodiklik kavramı, görüntü işaretinin  Fourier serisine açınımı,Görüntünün harmoniklerinden oluşturulması/2-boyutlu Fourier dönüşümü, ayrıştırılabilir görüntülerin Fourier dönüşümü/ 2-boyutlu Z-dönüşümü ve transfer fonksiyonu kavramı/Görüntüye uygulanan lineer işlemler: Konvolüsyon, maske ve impuls yanıtı kavramı/2-boyutlu FIR süzgeçler, alçak geçiren, yüksek geçiren ve band geçiren süzgeçler/Görüntüde kenarların belirginleştirilmesi yöntemleri/ 2-boyutlu IIR Filtreleri: Ardışıl hesaplanabilme ve koşulları/Görüntüye uygulanan başka işlemler/ Hücresel sinir ağları ve 2-boyutlu filtre uygulamaları,Hücresel sinir ağların görüntü işlemedeki başka uygulamaları.