Yaz Okulları HakkındaTüm Duyurular
15
MAY

Sevgili Öğrenciler,

 

Yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile Bölüm Başkanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçeleri uygun bulunan öğrencilerimizin Fakülte Yönetim Kurulu onayından sonra ders almaları kesinleşir.

 

Not: Servis derslerini almak isteyen öğrencilerimiz de aşağıda belirtilen üniversitelerden ders alabilirler. Ders içeriklerine uygunluğunu dersi veren bölümden aldıktan sonra Bölüm Başkanlığımıza dilekçe ile başvuru yapmaları gereklidir.

 

 

YTÜ Yaz Okulu Yönergesi

 

Madde 15 — (1) Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alacak YTÜ Öğrencileri, "YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi"ndeki esaslara tabidirler. Aynı Yönerge, YTÜ öğrencisi olmayan kişilerin YTÜ Yaz Okulu’ndan ders alma esaslarını da belirler.

a)      YTÜ öğrencileri, Devlet veya vakıf üniversitelerinden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden veya YÖK tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarından ders alabilirler. (12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

b)      YTÜ öğrencileri, "YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" çerçevesinde Bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler. (*)  (12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

c)      Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” ekinde yer alan “Not Dönüşüm Tabloları” dikkate alınarak değerlendirilir. (06.12.2018 tarih ve 2018/07-09 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

d)     YTÜ öğrencileri, bir Yaz Okulu dönemi boyunca YTÜ dışı diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler. Alınacak derslerin kredileri öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki öğretim planındaki derslerin kredileri dikkate alınarak hesaplanır.  (25.08.2016 tarih ve 2016/03-06 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) (28.06.2018 tarih ve 2018/04-43 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

e)      Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ilgili hususlar, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen şekilde yapılır. Ancak sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

 

f)       Diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

 

             g)      Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan notların, dersi aldığı yaz okulunu takip eden güz yarıyılının yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili bölüm başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Özel durumlar ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

 

EHM_YAZOKULU_unvlistesi_2018_2019_yaz_dönemi